Groene Energie, waar gaat dit over?

De Provincie Oost-Vlaanderen wil niet meer bijdragen aan de klimaatwijziging. Daarvoor zullen we de uitstoot van broeikasgassen drastisch terugdringen en streven naar een netto-nuluitstoot tegen 2040. De Provincie wil op lange termijn zelfvoorzienend worden op het vlak van energie, en dat is mogelijk. Concreet betekent dat dat we onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen door minder energie te verbruiken en de overblijvende behoefte maximaal in te vullen met groene energie, geproduceerd op eigen bodem. Op die manier kunnen we de primaire behoeften veiligstellen voor onze inwoners en toch de ecologische voetafdruk van nucleaire en fossiele energieproductie reduceren.

Waar willen we naartoe?

Tegen 2040 draait Oost-Vlaanderen volledig op duurzame energie die we zelf produceren. Om dat te kunnen bereiken moeten we het potentieel voor duurzame energie (zonne-energie, windenergie, lokale biomassa en biogas, waterkracht en groene warmte) ten volle benutten. Daarnaast is het absoluut noodzakelijk dat het energieverbruik sterk vermindert, door rationeler én efficiënter om te gaan met energie.

Concreet:

  • We mikken op 40 % van de totale energiebehoefte tegen 2020, 60 % tegen 2030 en 100 % tegen
  • We kiezen waar mogelijk voor elektriciteit in plaats van brandstoffen (elektrische voertuigen, verwarming met warmtepompen, …)
  • We onderzoeken de mogelijkheden voor energieopslag.

Wat hebben we al gerealiseerd?

De Provincie zette de afgelopen jaren al fors in op hernieuwbare energie:

   • Via onze groepsaankopen van 100 % groene stroom kozen tienduizenden gezinnen voor groene stroom aan een scherpe prijs.
   • We werkten een beleidskader uit dat de inplanting van windturbines op een ruimtelijke en landschappelijk verantwoorde manier moet ondersteunen.
   • We participeren in het grootste zonnepanelenpark van de Benelux: het Terranova Solar-project ‘Zonneberg’ in Zelzate.
   • Aan de gerestaureerde Zwalmmolen voegden we een kleine waterkrachtcentrale toe die jaarlijks circa 34.000 kWh duurzame energie opwekt. Dat komt overeen met het elektriciteitsverbruik van 10 gezinnen.

   • Oost-Vlaanderen Energielandschap werkte aan een draagvlak voor windmolens via twee sporen: rechtstreekse participatie voor burgers, bedrijven en gemeenten en de oprichting van een fonds om de omgeving van windmolens aantrekkelijker te maken.

   • Daarnaast produceren we nu al heel wat groene energie voor onze gezinnen en bedrijven. Bekijk het onderstaande weerbericht groene energie of raadpleeg de cijfers van dag op www.energiesparen.be/weerbericht

Een greep uit de geplande acties

 • We organiseren groepsaankopen voor zonnepanelen, warmtepompen, zonneboilers en pelletkachels in samenwerking met gemeenten en coöperatieven.
 • We vullen potentiële zoekzones voor windturbines verder in, met als streefdoel 300 windturbines tegen 2020.
 • We stimuleren pocketvergisters bij melkveebedrijven.
 • Samen met Oost-Vlaanderen Energielandschap promoten we groene warmtenetten – in de eerste plaats in de Gentse Kanaalzone en in de Waaslandhaven.
 • We moedigen lokale, kleinschalige verbranding aan van hout uit landschapsbeheer aan en ‘korte omloop hout’ voor verwarming.
 • We stimuleren stortgaswinning.
 • We zetten een demonstratieproject op om na te gaan of een pompgemaal kan ingezet worden voor energieopslag.