Provinciale middelen voor 790 zonnepanelen op dak crematorium Aalst

Dankzij de financiële bijdrage van de Provincie Oost-Vlaanderen, installeerde Intergemeentelijke Samenwerking Westlede -uitbater van de drie Oost-Vlaamse crematoria in Lochristi, Sint-Niklaas en Aalst-  recent 790 zonnepanelen op het dak van het crematorium in Aalst. Deze investering in duurzame energie helpt de klimaatambities van zowel IGS Westlede als het provinciebestuur te realiseren. Het is een voorbeeld en tegelijk een oproep voor meer investeringen in groene energie.

“De transitie naar 100% hernieuwbare energie is een hoeksteen van ons provinciaal klimaatbeleid. Daarom organiseert de Provincie momenteel de 5de groepsaankoop zonnepanelen. Er is nog veel potentieel voor zonnepanelen. Het dak van het crematorium in Aalst is een zeer zichtbare plek. Met deze installatie van de zonnepanelen nemen we onze gedeelde voorbeeldfunctie op.”

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Energie en Klimaat

 

Vijfde groepsaankoop zonnepanelen

De Provincie Oost-Vlaanderen organiseert momenteel voor de vijfde keer een groepsaankoop zonnepanelen. Ook na het wegvallen van het principe van de terugdraaiende teller blijven zonnepanelen een interessante investering die bijdraagt aan een duurzame energietransitie. Inwoners van Oost-Vlaanderen kunnen opnieuw gratis en vrijblijvend inschrijven voor deze groepsaankoop die nog tot 16 juli loopt. Ook KMO’s, zelfstandigen of vzw’s kunnen gebruik maken van het aanbod. Gemiddeld is er een prijsvoordeel van 36% korting op de gangbare marktprijzen. Nieuw is het aanbod voor een thuisbatterij.

CO2-neutraal

“Onze zonnepaneleninstallatie op Siesegem past binnen een breder plan om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Dankzij de samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen zetten we hierin opnieuw een belangrijke stap vooruit. Over de levensduur van de installatie zal drie miljoen kg CO2-uitstoot worden vermeden. Vanzelfsprekend past deze investering ook binnen de ambities van het Burgemeestersconvenant die de Stad Aalst ondertekende, om de uitstoot van CO2 op het gemeentelijk grondgebied tegen 2030 met 40% te verminderen.”

Hans Masuy,  directeur IGS Westlede

De bijna achthonderd zonnepanelen op het dak van het crematorium zullen naar verwachting 269 MWh per jaar produceren. De zonnepanelen zullen niet enkel in belangrijke mate in de eigen energiebehoefte van het crematorium voorzien. Naar schatting één derde van de groene stroom zal geïnjecteerd worden op het net om aan bijna 30 gezinnen groene stroom te leveren. Dat loopt  via een platform dat op transparante wijze en expliciet de producent en consument van groene stroom aan mekaar koppelt. Bovendien wordt per jaar 132 ton CO2-uitstoot vermeden.

Duurzame visie

Niet alleen de elektriciteit in het crematoriumgebouw wordt grotendeels CO2-neutraal. Ook het wagenpark van  IGS Westlede bestaat vandaag al voor de helft uit volledig elektrische voertuigen. IGS Westlede wil ook tegen 2024 het al doorgedreven gebruik van restwarmte verder optimaliseren en onderzoekt de realisatie van warmtenetten naar externe verbruikers. Sinds enkele jaren is ook het domeinbeheer op de drie sites in Oost-Vlaanderen fauna- en floravriendelijker, met ecologisch maai- en snoeibeheer, permanente bloemenweiden, natuurlijke waterpartijen en vlinder- en bijvriendelijke aanplant.

Versneld klimaatneutraal

Op 6 mei 2021 keurde het provinciebestuur het vernieuwd klimaatactieplan 2021-2025 goed. Daarin streeft de Provincie naar een versnelde klimaatneutraliteit tegen 2040. Eén van de vijf speerpunten waarop het klimaatactieplan inzet is een zelfvoorzienende provincie dankzij duurzame energie. Bedrijven of organisaties die niet alleen voorzien in de eigen energievoorziening maar ook groene stroom injecteren op het net, zoals IGS Westlede, zijn een belangrijke schakel om daartoe te komen.

VRT

TVOost

Nieuwsblad

HLN

Olga de Otter trekt door Oost-Vlaanderen

De zeldzame otter is bezig aan een terugkeer in Vlaanderen. Het beestje laat zich vooral in onze provincie opmerken in de Moervaart-, Durme- en Scheldevallei met waarnemingen in Lokeren, Berlare, Kruibeke en Waasmunster.

Daarom ondersteunt het Proviniciebestuur graag de rondreizende tentoonstelling over Olga de Otter, een initiatief van WWF Belgie.

Je kan de otterexpo deze zomer in Oost-Vlaanderen ontdekken in de bezoekerscentra Donkmeer in Berlare, Molsbroek in Lokeren en provinciaal natuureducatief centrum De Kaaihoeve in Zwalm.

vzw Durme

Natuurreservaat Nieuwdonk

Wilde bijen : aangepast natuurbeheer zorgt voor betere leefomgeving van deze bedreigde soorten

Naast de gekende honingbij leven er in de Benelux zo’n 400 soorten wilde bijen, vele zeldzaam of bedreigd. Daarom liet het Provinciebestuur recent twee inventarisatiestudies uitvoeren: in het Kloosterbos in Wachtebeke en in natuurgebied Drooghout in Oosterzele. Op basis van de resultaten passen we de beheermaatregelen van die gebieden aan. Zo kunnen we de leefomgeving van wilde bijen beter beschermen en de populaties bevorderen.

Ook lokale besturen of (natuur)verenigingen kunnen via aangepast natuurbeheer bijdragen aan biodiverstiteit. Via het omgevingscontract kunnen lokale besturen o.a. ondersteuning krijgen bij de opmaak van een natuurbeheerplan (voor bossen en natuurgebieden) of een bermbeheerplan langs wegen.

Bescherm en bevorder wilde bijen

Klimaatgezond renovatie-advies: oproep lokale besturen

De Provincie wil het bestaande renovatieadvies voor particuliere woningeigenaars in Oost-Vlaanderen verruimen met extra aandacht voor klimaataspecten. Thema’s als hittebestendig wonen, infiltratie, opslag en gebruik van hemelwater komen daarbij aan bod.

De Provincie zoekt steden of gemeenten die op korte termijn mee willen pionieren. Lokale besturen kunnen met dit gratis aanbod proefdraaien in een of meer wijken/straten waar klimaatacties op het publieke domein staan gepland. Stuur voor 11 juli 2021 je kandidatuur en beknopte motivering naar dubo@oost-vlaanderen.be. De adviesbezoeken worden ingepland in 2022.

Groepsaankoop zonnepanelen: tot 16 juli

In Oost-Vlaanderen werd in 2019 amper 5,3% van het zonnepotenteel van de daken benut, zo blijkt uit de recentste gegevens van de databank Provincies in Cijfers. Daarom organiseert het provinciebestuur opnieuw een groepsaankoop zonnepanelen. Nieuw is het aanbod voor een thuisbatterij!

Deelnemers krijgen de laagste prijs (gemiddeld 36% goedkoper) aan de beste kwaliteit, worden volledig ontzorgd, ontvangen objectieve informatie en de beste garanties.

Ontdek hier de groepsaankoop

Provinciebestuur verscherpt klimaatambities met vernieuwd klimaatactieplan 2021-2025

Het provinciebestuur heeft een vernieuwd klimaatactieplan klaar. In het klimaatactieplan 2021 – 2025 drijft het provinciebestuur het aantal klimaatacties op en stelt de ambitie op scherp. Oost-Vlaanderen versnelt het tempo en ijvert voor klimaatneutraliteit tegen 2040. In het oorspronkelijk klimaatactieplan, dat voor het eerst in 2015 werd opgesteld, lag de horizon nog op 2050.

“Met dit vernieuwd klimaatactieplan nemen we als Provincie onze verantwoordelijkheid voor onze planeet, onze kinderen en onze kleinkinderen. Met de tientallen nieuwe acties in ons ambitieuze plan zetten we de komende jaren alles op alles om hen een toekomst te geven. Dat zijn we aan onszelf verplicht.”

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Klimaat

Vijf actieve speerpunten voor een klimaatneutraal Oost-Vlaanderen

Het klimaatactieplan 2021 – 2025 stippelt  de weg uit om de netto-CO2-uitstoot tot nul te reduceren tegen 2040. Tegelijk worden maatregelen genomen om de negatieve effecten van de klimaatverandering, zoals overstromingen, droogte, erosie en verlies aan biodiversiteit, maximaal te temperen. Het plan geeft een antwoord op deze uitdagingen en geeft de richting aan in vijf verschillende speerpunten:

  • Naar een zelfvoorzienende provincie dankzij duurzame energie
  • Naar een (klimaat)gezonde en aangename woonomgeving
  • Naar een klimaatbestendig landschap
  • Naar een slimme mobiliteit met de fiets in de hoofdrol
  • Naar een toekomstgerichte, circulaire economie en duurzame landbouw

Het plan zet in op eigen provinciale projecten en activiteiten, zoals bijvoorbeeld meer provinciaal bos of natuurgebied. Tegelijk richt de Provincie zich met dit klimaatactieplan ook naar lokale besturen, bedrijven, organisaties, burgers en een brede waaier aan belanghebbenden. Inhoudelijk zijn de acties opgenomen in het  klimaatactieplan zeer gevarieerd: van het aanleveren van expertise, over financiële, praktische of technische ondersteuning, tot trajectbegeleiding of het creëren van draagvlak en sensibilisering.

Groenblauwe netwerken

Oost-Vlaanderen is verstedelijkt en de natuur versnipperd. Met de uitvoering van het klimaatactieplan zal Oost-Vlaanderen de komende decennia sterk veranderen. Door het landschap slim in te richten, verminderen ook de meest extreme effecten van de klimaatverandering. De Provincie zal daarom blijven inzetten op natuurverbinding via groenblauwe netwerken. Via een fijnmazig netwerk van verbindende landschapselementen zoals beken en waterlopen, bomenrijen, houtkanten, dreven kan connectie gemaakt worden met grotere complexen zoals bossen, natte natuur, vallei- en moerasgebieden. Groenblauwe netwerken zijn cruciaal om de biodiversiteitscrisis het hoofd te bieden en verhogen de klimaatrobuustheid van onze provincie

Financiering

Voor de uitvoering van het klimaatactieplan 2021-2025 doet het provinciebestuur een beroep op eigen middelen, zowel via de meerjarenplanning als via projecten uit het provinciaal Klimaatfonds. Er wordt intense samengewerkt met lokale besturen, organisaties en andere partners die op klimaatbudgetten uit de Green Deal en Blue Deal programma’s van Vlaanderen en Europa een beroep kunnen doen. Voorts blijft het provinciebestuur ook inzetten op Europese projecten en middelen via subsidiekanalen als EFRO, Interreg, ESF.

 

Download hier het klimaatactieplan 

Word jij onze nieuwe Energieambassadeur?

Wil je met je organisatie energie besparen? Vind je ook dat we dringend toe zijn aan 100% hernieuwbare energie? Ben je op zoek naar ideeën om de CO2-uitstoot te verminderen?

De Provincie Oost-Vlaanderen wil met de subsidie voor Energieambassadeurs concrete energieprojecten ondersteunen die de CO2-uitstoot in Oost-Vlaanderen reduceren. Tot 1 september 2021 kunnen verenigingen, bedrijven, steden en gemeenten, scholen of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden een voorstel indienen bij de Provincie om energieambassadeur te worden.

Op donderdag 6 mei gaat het digitaal inspiratiemoment subsidie voor Energieambassadeurs door. De federaal minister voor Energie Tinne Van der Straeten verzorgt het inleidend gedeelte van deze inspirerende webinar waarin verder het subsidiereglement, de voorwaarden en de praktische stappen toegelicht worden. Aansluitend komen twee boeiende voorbeelden van huidige Energieambassadeurs aan bod.

Geïnteresseerd?

Het programma en de inschrijvingslink vind je hier terug

Meer info:

www.oost-vlaanderen.be/energieambassadeurs

Liesbet Van Crombrugge, tel. 09 267 78 48

energieambassadeurs@oost-vlaanderen.be

Project Florient onthult: 40% van de plantenrijkdom verdwenen

Rondreizende tentoonstelling en zoektocht ‘Florient Express: twee eeuwen Oost-Vlaamse flora’

Op zaterdag 3 april 2021 start in provinciaal domein Het Leen in Eeklo de rondreizende tentoonstelling ‘Florient Express: twee eeuwen Oost-Vlaamse flora’ en de gelijknamige zoektocht voor gezinnen.

De tentoonstelling en de zoektocht maken deel uit van het project ‘Florient’, een samenwerking tussen UGent en Provincie Oost-Vlaanderen. Dit project laat het publiek kennismaken met een bron die uniek is in Vlaanderen: een herbarium dat dit jaar zijn 200ste verjaardag viert.

Naast de expo en het kinderaanbod is er ook een databank, een wandeling langs de bedreigde planten en een publicatie.

“Florient is een van onze projecten op het kruispunt van erfgoed en natuur, waar we deze beleidsperiode stevig op inzetten. We vertrekken van een historische bron: een 200 jaar oud herbarium. Die leert ons dat er al veel plantenrijkdom verloren ging. Lessen trekken uit het verleden is heel belangrijk nu de klimaatverandering zich al laat voelen. Via onze provinciale diensten en domeinen helpen we UGent om een breder publiek te bereiken.”

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed

Unieke bron in Vlaanderen

200 jaar geleden was er in Oost-Vlaanderen een wedstrijd om zoveel mogelijk wilde plantensoorten te zoeken en te noteren waar ze groeiden. Met 1 505 gedroogde planten, vastgemaakt op papier, kwam Charles Van Hoorebeke als winnaar uit de bus.

Gelukkig is dit werk bewaard in de Plantentuin van UGent. Het is immers een uniek tijdsdocument van wat hier twee eeuwen geleden groeide.

De studie van dit herbarium wijst uit dat 40% van deze plantensoorten ondertussen al verdwenen of sterk bedreigd is. Het gaat dan bijvoorbeeld om de kievitsbloem in de Leiestreek, zevenster in de Vlaamse Ardennen, vlottende waterranonkel in het Waasland, echte heemst in het Meetjesland en parnassia in de Denderstreek.

Een breder publiek

Het herbarium van Van Hoorebeke is een bron die uniek is in Vlaanderen. De vaststelling dat zoveel soorten intussen uit de provincie verdwenen zijn, is ronduit frappant. Daarom sloegen UGent en Provincie Oost-Vlaanderen de handen in elkaar. Met de expertise en het bereik van de dienst Erfgoed, provinciale recreatiedomeinen en natuureducatieve centra van het provinciebestuur ontstond er een publiekswerking op meerdere sporen.

Rondreizende tentoonstelling Florient Express

De rondreizende tentoonstelling toont welke processen ervoor zorgden dat de planten ondertussen verdwenen of bedreigd zijn. De expo start op zaterdag 3 april in domein Het Leen in Eeklo. Half mei verhuist ze naar domein Puyenbroeck in Wachtebeke. Vanaf 4 mei staat de expo ook een weekje in de Plantentuin in Gent, naar aanleiding van de Groene Zesdaagse van de Floraliën. In juli is domein De Gavers (Geraardsbergen) aan de beurt en in augustus domein De Ster (Sint-Niklaas). Daarna volgt nog een stop in domein Nieuwdonk (Berlare).

Zoektocht voor gezinnen

Op elke locatie waar de tentoonstelling start, kan je aan de balie een zoekboekje afhalen waarmee je met kinderen van circa 6-12 jaar op pad kunt om de bedreigde planten op te sporen. Voor deze paasvakantie is Het Leen dus een prima tip voor een uitstap in je gezinsbubbel.

Databank

Alle wilde inheemse plantensoorten uit het herbarium werden ingevoerd in een databank. Deze lijst is aangevuld met informatie over de vindplaats en de oude naam, en uitleg over de culinaire, medicinale en economische toepassingen van de planten in die tijd. Een ideale bron dus voor botanici of herboristen, maar ook interessant voor wie betrokken is bij de opmaak van een beheersplan, bij natuurinrichting of -heraanleg. Wie kiest voor streekeigen beplanting en verdwenen of bedreigde planten herintroduceert, draagt bij tot de SDG’s (Sustainable Development Goals), biodiversiteit en klimaat.

Wandeling Terug van weggeweest

In de UGent Plantentuin zijn lokaal verdwenen of bedreigde soorten terug opgekweekt: ze zijn ‘terug van weggeweest’ in Oost-Vlaanderen. Kom ze vanaf mei bewonderen tijdens een wandeling in de tuin.

De publicatie

Eind september wordt een rijk geïllustreerd boek verwacht over het herbarium, de verdwenen planten, en de landschappen waarin ze voorkwamen. Voorintekenen kan op erfgoed@oost-vlaanderen.be.

Alle info over het totale project vind je op www.oost-vlaanderen.be/florient