Een klimaatgezonde woonomgeving, wat is dat?

De Provincie Oost-Vlaanderen wil niet meer bijdragen aan de klimaatwijziging. Daarvoor zullen we de uitstoot van broeikasgassen drastisch terugdringen en streven naar een netto-nuluitstoot tegen 2040. Willen we de klimaatproblemen aanpakken en tegelijkertijd de groeiende bevolking opvangen? Dan zullen er veel meer mensen in een verstedelijkte omgeving moeten wonen. En dus moeten we in die steden werk maken van een kwaliteitsvolle, gezonde, veilige en aangename leefomgeving. In de toekomst moeten we resoluut kiezen voor ‘het nieuwe wonen’. En dat betekent onder andere: kleinere woningen waarbij ruimte en voorzieningen worden gedeeld en verschillende functies worden verweven.

Waar willen we naartoe?

In 2040 is de leefomgeving voor alle Oost- Vlamingen zo goed mogelijk aangepast aan en voorbereid op een veranderend klimaat. Om de groeiende bevolking te verzoenen met de schaarser wordende ruimte versterken we de woonfunctie in de steden en de grote kernen. Zo kunnen we groen buiten de stad beter beschermen. Flexibel wonen met gedeelde voorzieningen wordt de standaard. Wonen, werken en allerlei voorzieningen worden maximaal verweven.

Concreet:

  • We versterken en verdichten de kernen en remmen de tendens af om open ruimte in te zetten voor woongebieden.
  • Duurzaam en energiezuinig wonen krijgt een boost. We volgen zelf minstens 20 bijkomende duurzame woonprojecten intensief op tegen 2020 op Oost- Vlaams grondgebied. Tegelijk versnellen we de energiezuinige renovaties van Oost-Vlaamse woningen. Naast totaalrenovaties, krijgen ook dak- en muurisolatie, condensatieketels, super isolerende beglazing, warmteboilers en warmtepompen aandacht.
  • We bestrijden de verwachte hittestress en stimuleren water en groen in de woonkernen via het ruimtelijk beleid en met de ondersteuning van de Oost-Vlaamse steden en gemeenten.
  • Samen met alle Oost-Vlamingen zetten we in op gedragsverandering om het enorme potentieel aan energiebesparing in en rond de woning ten volle te benutten.

Wat hebben we al gerealiseerd?

  • Particulieren en gemeentebesturen kunnen via het Oost-Vlaams Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen persoonlijk advies krijgen voor hun (ver) bouwproject(en).
  • We subsidieerden in de periode 2008-2014 ‘Energiesnoeiers’-bedrijven voor de isolatie van daken.
  • We ondersteunen een Community Land Trust project in Gent. Via dat project worden kwaliteitsvolle en betaalbare huur- en/of koopwoningen mogelijk voor mensen met een laag inkomen.
  • We dragen via het milieuvergunningenbeleid bij tot een verbetering van de luchtkwaliteit in Oost- Vlaanderen.
  • We organiseerden in de voorbije jaren diverse sensibiliseringscampagnes zoals ‘De energiejacht’ voor gezinnen uit kansengroepen en ‘Word energieke school’ voor Oost-Vlaamse scholen.

Een greep uit de geplande acties

  • We gaan bij de toewijzing van nieuwe woningen verdere versnippering van de open ruimte tegen en stimuleren verdichting via kwalitatieve voorbeeldprojecten.
  • We starten voorbeeldprojecten op rond nieuwe woonvormen en collectieve renovatie of nemen eraan deel, om zo nog meer expertise te ontwikkelen binnen de provincie.
  • We stimuleren steden en gemeenten bij de realisatie van nieuwe woonvormen en bij grootschalige/collectieve renovatie.
  • We bieden gerichte informatie, vorming en individueel renovatie-advies aan elke Oost- Vlaming.
  • We werken doelgroepgerichte communicatie uit over woningrenovatie voor kansengroepen, huurders en verhuurders.
  • We stimuleren steden en gemeenten om hittebestrijdingsplannen op te stellen. Zo brengen we het risico op warmteoverlast in steden in kaart en werken we de nodige maatregelen uit.
  • We stimuleren groen, waterpartijen en watercaptatie in verstedelijkte gebieden