Klimaat-innovatieve economie, wat betekent dat?

De Provincie Oost-Vlaanderen wil niet meer bijdragen aan de klimaatwijziging. Daarvoor zullen we de uitstoot van broeikasgassen drastisch terugdringen en streven naar een netto-nuluitstoot tegen 2040. Een klimaat-innovatieve economie is een circulaire economie: producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen behouden hun waarde. Een transitie naar een circulair economisch systeem start op lokaal niveau. We streven naar korte ketens en een economie die in de eerste plaats de provincie en de inwoners in hun noden voorziet. Een economie die niet afhankelijk is van enkele internationale bedrijven maar sterk gediversifieerd en lokaal verankerd is.

Waar willen we naartoe?

Tegen 2040 beschikt Oost-Vlaanderen over een kringloopeconomie die sociaal rechtvaardig en ecologisch verantwoord is. Een economie die zich richt op het hergebruiken, herstellen en recycleren van producten en materialen. We willen ruimte geven aan een aantal grote, gespecialiseerde bedrijven- en agroclusters. Waardevolle landbouwgronden worden gebruikt voor duurzame voedselproductie.

Concreet:

   • We stimuleren lokale economie, duurzame (detail)handel en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo geven we een boost aan duurzame productie en consumptie en ondersteunen we korte ketens.
   • Om open ruimte te behouden en tegelijkertijd bedrijven de kans te geven zich hier te vestigen, kiezen we voor inbreiding en herwaardering van bestaande bedrijventerreinen. We streven steeds naar klimaatgezonde bedrijventerreinen. Door bedrijven en complementaire activiteiten fysiek samen te brengen, maken we reststroomvalorisatie en meer energie-efficiëntie mogelijk.
   • We stimuleren de ontwikkeling van duurzame voedselsystemen met het oog op een toename en betere afstemming van de lokale voedselproductie en -consumptie. Tegelijk leidt dit ook tot kortere ketens.
   • We zetten in op klimaatgerichte innovatie en slimme specialisatie. Daarbij denken we vooral aan biogebaseerde economie, materialen, slimme logistiek, eco-innovatie en voeding.

Wat hebben we al gerealiseerd?

 • We richtten het kenniscentrum voor detailhandel op om steden en gemeenten te ondersteunen en te stimuleren bij zo’n vernieuwend detailhandelsbeleid.
 • We investeerden in het Interreg-project ‘Duurzame zeehavens’. Het Havenbedrijf Gent bracht het potentieel van rest- en nevenstromen in de Gentse Kanaalzone in kaart en ging op zoek naar mogelijke links om deze stromen te valoriseren.
 • De POM Oost-Vlaanderen ondersteunt actief het bedrijventerreinmanagement op meerdere bedrijventerreinen in de provincie. Zelf bouwde ze een duurzaam ondernemingscentrum in Maldegem volgens de BREEAM-methodiek.
 • EROV promoot Oost-Vlaamse streekproducten met het Groot Vleeshuis als permanent promotiecentrum.
 • We zijn medeoprichter van Ghent Bio-Energy Valley, een non-profitorganisatie die de ontwikkeling van activiteiten rond duurzame bio-energie bevordert.

Een greep uit de geplande acties

  • We formuleren een visie rond duurzame detailhandel en nemen een regierol op bij de uitvoering ervan.
  • We onderzoeken het potentieel van reststroomvalorisatie en stimuleren toepassingen ervan.
  • We onderzoeken de mogelijke toepassing van het ESCO-model voor de financiering van investeringen in energiebesparende maatregelen en hernieuwbare energie op bedrijventerreinen of bij kmo’s.
  • We stimuleren de clustering van glastuinbouw.
  • We ondersteunen het ombouwen van bestaande bedrijventerreinen naar klimaatgezonde bedrijventerreinen.
  • We stimuleren acties rond duurzame lokale voedselsystemen en korte ketens, en starten er ook zelf op.

We zetten campagnes op rond duurzaam voedsel, voor consumenten en handelszaken. Zo stimuleren we de consumptie van lokale en seizoensgebonden producten, korte ketens, minder vleesconsumptie en minder voedselverspilling.